Znalecký ústav oceňování


Naše expertíza - náš přístup


Věříme, že oceňování  není výsledkem pouhého mechanického procesu. Proto používáme rozmanitou škálu oceňovacích metod získaných na základě našich praktických zkušeností a know-how. Každý náš výstup je přizpůsoben konkrétnímu případu tak, aby odrážel skutečnou hodnotu daného aktiva. Zároveň nabízíme našim klientům celou řadu souvisejících služeb z oblasti auditu, účetnictví, daňového a manažerského poradenství.


Služby znaleckého ústavu


Náš kvalifikovaný a profesionální znalecký tým nabízí zpracování posudků pro různé účely použití, a to v oblastech:

  • Transakčního poradenství a restrukturalizace - Oceňování podniků (celých nebo jejich částí, všech typů a velikostí) v rámci procesu prodeje nebo nákupu společností.
  • Náhrady škod, soudní spory, a arbitráže - Stanovení výše náhrady škody pro potřeby soudních sporů (např. v oblasti obnovitelných zdrojů), posouzení relevantnosti vynaložených investic/ nákladů, apod.
  • Regulace a hospodářská soutěž - Posouzení vlivů cenových dopadů na hospodářskou soutěž (např. margin squezze a podnákladové ceny).
  • Oceňování pro potřeby IFRS/ IAS a daňové účely - Ocenění hodnoty aktiv společnosti pro účely závěrky sestavované v souladu s IFRS/ IAS - oceňování do reálných hodnot, impairment testy, apod.
  • ICT - Zpracování znaleckých posudků v oblasti ICT - oceňování software, produktů a služeb informačních technologií, vč. znaleckých posudků pro účely získání dotací, posouzení výběrových řízení v oblasti ICT apod.
  • Movitý a nemovitý majetek - Oceňování hmotného movitého majetku a oceňování nemovitostí (stavby a pozemky - stavební pozemky, zemědělská půda, bytové domy, administrativní a polyfunkční objekty, objekty pro obchod) pro účely vyplývající ze zákona a pro účely úvěrových řízení.
  • Cenné papíry - Oceňování cenných papírů - finančního majetku, akcíí, obchodování podílů zejména pro účely vyplývající ze zákona.