• Úvod
 • Témata
 • Výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro…

Výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Jiří Dvořák | 20.4.2023 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně vyhlašuje nové výzvy v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Co je cílem výzvy?

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které podniku pomohou v jeho digitalizaci.

Místo realizace?

 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

 • Výzva byla vyhlášena 19. 4. 2023.
 • Příjem žádostí bude probíhat od 3. 7. 2023 do 2. 11. 2023.

Doba realizace projektu?

 • Nejzazší datum fyzické realizace je 31. 7. 2025.

Jaké jsou podporované aktivity?

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů):

 • podpora digitální transformace firmy,
 • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie,
 • vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě),
 • kybernetická bezpečnost,
 • jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech,
 • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek (ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě, specializovaná koncová zařízení a periferie, logistické systémy, monitorovací systémy, hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě),
 • dlouhodobý nehmotný majetek (základní a pokročilý SW),
 • služby a ostatní výdaje (např. náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného či poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů,
 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
 • školení,
 • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Příjemci dotace mohou být malé a střední subjekty podnikající v České republice.

Jaká je forma a výše podpory?

 • Podpora bude poskytována formou dotace.
 • Výše podpory je stanovena na 40 % pro malý podnik a 30 % pro střední podnik.
 • Dotace je poskytována minimálně ve výši 250 000 Kč a maximálně do výše 200 000 EUR.

Technologie pro MAS (CLLD) – I. výzva

Co je cílem výzvy?

Cílem je posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic.

Místo realizace?

Projekt lze realizovat na území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

 • Výzva byla vyhlášena 5. 4. 2023.
 • Příjem žádostí bude probíhat od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.

Doba realizace projektu?

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 6. 2026.

Jaké jsou podporované aktivity?

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry:

 • robotizace, automatizace, digitalizace,
 • web, cloud,
 • komunikační a identifikační infrastruktura.

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek (kromě pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství, pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů a pořízení repasovaných strojů a zařízení),
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • služby,
 • nepřímé náklady do výše 7 % způsobilých výdajů.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malý nebo střední podnik, který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE.

Jaká je forma a výše podpory?

 • Podpora je poskytována formou dotace v režimu de minimis.
 • Míra podpory je 50 %.
 • Výše dotace je stanovena v rozsahu 125 tis. Kč – 1 mil. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 mil. Kč.

Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I.

Co je cílem výzvy?

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.

Místo realizace?

 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

 • Výzva byla vyhlášena 31. 3. 2023.
 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. 5. 2023 do 25. 1. 2024.

Doba realizace projektu?

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 6. 2027.

Jaké jsou podporované aktivity?

Dotace bude poskytována na realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů. Mezi podporované činnosti patří:

 • pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace,
 • pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže,
 • implementace odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku.

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • neinvestiční náklady (projektová dokumentace, inženýrská činnost, posudek přínosů modernizace a výstavby distribučních sítí za účelem zvýšení kapacity sítě pro integraci obnovitelných zdrojů energie, posudek plnění environmentálně udržitelné investice a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu, další náklady související s realizací projektu.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Podnikatelské subjekty s oprávněním k podnikání v odpovídající ekonomické činnosti, ve které je realizován projekt.

Jaká je forma a výše podpory?

 • Míra podpory je stanovena ve výši 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 mil. Kč a maximálně do 2 000 mil. Kč.

Potenciál I. výzva

Co je cílem výzvy?

Cílem je rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Místo realizace?

 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Kdy je možné podávat žádosti o podporu?

 • Vyhlášení výzvy je plánováno na 19. 5. 2023.
 • Příjem žádostí bude probíhat od 1. 6. 2023 do 25. 9. 2023.

Doba realizace projektu?

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

Jaké jsou podporované aktivity?

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilými výdaji jsou:

 • budovy – novostavby a stavební úpravy (max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů),
 • stroje a jiná zařízení nezbytné pro vybavení centra pro výzkum a vývoj,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software).

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malý, střední nebo velký podnik (do 3000 zaměstnanců), který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE (C 10, 13 – 33; E 38.32) a má alespoň 2 uzavřená daňová období.
 • Projekt musí splňovat definici „počáteční investice“, tedy souviset se zásadní změnou výrobního postupu, založením nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.
 • Podporu velkým podnikům v regionech CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod lze poskytovat pouze na počáteční investici ve prospěch nové hospodářské činnosti v dané oblasti.

Jaká je forma a výše podpory?

 • Podpora je poskytována formou dotace.
 • Míra podpory je stanovena dle velikosti podniku a místa realizace (20–70 %)

____________________________________________________________________________________________________

Společnost Grant Thornton Advisory uplatňuje v oblasti dotačního poradenství komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Dotační analýza

 • Důkladný dotační screening, který vůči sobě porovná portfolio možných projektů klienta s aktuálními i očekávanými možnostmi financování.
 • Analýza se zaměřuje na české i evropské dotační programy, stejně tak i na jiné druhy financování (např. úvěry).
 • Analýza je řešena agilním přístupem, kdy jsou v mezičase pořádány workshopy s klientem, kde jsou diskutovány možnosti i případné alternativy, jak k projektům přistoupit.

Konzultace a monitoring

 • Dotační analýza stanoví potenciální projekty, priority a akční kroky.
 • Následné konzultace a monitoring dle stanovených akčních kroků budou řešeny operativně formou měsíčních výkazů dle potřeb a harmonogramu projektů a dotačních výzev.

Podání žádosti

 • V okamžiku rozhodnutí pro podání žádostí daného projektu zajistíme kompletní přípravu žádosti včetně příloh, komunikaci s poskytovatelem a definujeme potřebnou součinnost ze strany klienta (např. příprava projektové dokumentace, povolení, energetických posudků apod.)

Administrace dotace a veřejné zakázky

Nabízíme také dodatečné služby v návaznosti na podanou žádost:

 • Přípravu žádostí o změnu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, komunikaci s poskytovatelem a po ukončení projektu i zpráv o udržitelnosti.
 • Všechny podpořené projekty je nutné také řešit z pohledu veřejných zakázek. V případě potřeby je možno zajistit i podporu v této oblasti.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.

Kontaktujte prosím Jiří Dvořák, Partner | Advisory, Infrastructure, jiri.dvorak@cz.gt.com.

 

 

Podobné články

Jiří Dvořák | 1.6.2023 | Novinky

Přispět k realizaci smysluplných projektů se neomrzí, říká…

V Modleticích byla slavnostně otevřena nová LNG stanice. Zkapalněný plyn tak…

David Pirner | 26.5.2023 | Novinky

Reakce na vyjádření ministra Ivana Bartoše k Analýze záměru…

Rodná čísla mají být nahrazena novými identifikátory fyzických osob. K tématu,…

David Pirner | 17.5.2023 | Novinky

GT verdict: Je tlak Evropy na uhlíkovou neutralitu…

Dělící linie diskuse mezi skeptiky a pozitivisty o dalším směřování lidstva se…