Právní pokyny

Email disclaimer

E-maily (a jejich přílohy) jsou určeny výhradně pro příjemce v e-mailu uvedené. Obsahují právně chráněné a důvěrné informace. Použití, zpracování a zasílání e-mailů, jejich příloh nebo jakýchkoli jeho částí může porušovat práva dotčených osob, a je proto přísně zakázáno. Obdržíte-li nějakou zprávu omylem nebo nejste-li z jiných důvodů určenou osobou příjemce, informujte nás prosím neprodleně na adrese info@cz.gt.com a tuto zprávu (včetně jejích příloh) i všechny kopie okamžitě vymažte. Odesílatel nenese odpovědnost zejména za neúplné, opožděné či poškozené zprávy, nemůže-li být viněn z úmyslného jednání.

Disclaimer

1. Odkazy

Autor ani vlastník neručí za obsahy jakéhokoli druhu na cizích webových stránkách, na které se přímo (links) či nepřímo odkazuje. Povinnost odpovědnosti může nastat pouze v případě, kdy autor nebo vlastník ví o nelegálním obsahu a bylo by technicky možné a myslitelné zabránit používání nelegálních obsahů ze strany uživatelů vlastních internetových stránek. Za případné škody vzniklé v důsledku používání obsahu těchto odkazů ručí výhradně provozovatelé dané internetové stránky. V žádném případě nevzniká odpovědnost autora či vlastníka. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy vložené v rámci autorem či vlastníkem nabízených internetových stránek, jakož i pro cizí zápisy do zřízených diskusních fór, knihy hostů a e-mailové seznamy.

2. Obsah internetových nabídek

Autor ani vlastník neručí v žádném případě za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost za materiální škodu či nehmotnou újmu způsobené používáním či nepoužíváním nabízených informací nebo používáním nesprávných či neúplných informací jsou vyloučeny. Všechny nabídky jsou dobrovolné a nezávazné. Autor nebo vlastník si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění změnit, doplnit, smazat nebo zveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

Žádnou z nabídek či informací zveřejněných na těchto webových stránkách nelze považovat za přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, ve smyslu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, v platném znění, a jako takové nepodléhají oznamovací povinnosti. Pokud by snad některá z nabídek či zveřejněných informací měla charakter přeshraničního uspořádání, které se má oznamovat, uplatňujeme ve všech takových případech své právo na zproštění povinnosti podávat informace o přeshraničním uspořádání, které se má oznamovat, z titulu naší zákonné profesní mlčenlivosti podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, resp. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů. Případná oznamovací povinnost tedy musí být splněna dalšími zprostředkovateli podílejícími se na zavedení tohoto uspořádání a není-li jich, nebo pokud rovněž uplatnili svou zákonnou profesní mlčenlivost a toto uživateli sdělili, pak uživatelem uspořádání.

3. Autorská práva (Copyright)

Autor nebo vlastník se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva použitých grafik, hlasových dokumentů (audio), videonahrávek i textů. Autorská práva samotného autora či vlastníka patří vždy pouze autorovi či vlastníkovi. Rozmnožování nebo používání takových grafik, hlasových dokumentů (audio), textů a videosekvencí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora nebo vlastníka.