Infrastrukturní investice

Řízení dotačních projektů

Externí tým dotačních specialistů zajistí veškerou administrativu nutnou pro získání dotačních prostředků, která zahrnuje:

  • Přípravu dotační žádosti včetně všech relevantních příloh, mezi něž patří zejména investiční záměr projektu, finanční analýza či harmonogram
  • Veškerou komunikaci s dotčenými úřady v průběhu přípravy i schvalovacího procesu žádosti
  • Asistenci při přípravě a následné kontrole zadávacího řízení na dodavatele projektu
  • Veškerou administrativu vzniklou v průběhu realizace projektu, zejména žádosti o platbu, průběžnou a závěrečnou monitorovací zprávu atp.

Zpracování studií proveditelnosti

Kvalitně zpracovaná studie proveditelnosti přináší klientovi především následující benefity:

  • Představení různých variant řešení projektu, jejich zhodnocení na základě několika kritérií a doporučení optimálního řešení
  • Detailní, přehledný a srozumitelný popis dané problematiky včetně referenčních projektů
  • Nastavení harmonogramu realizace projektu včetně vytyčení klíčových milníků, identifikace rizik a způsobů jejich mitigace
  • V případě zájmu klienta asistence při projektovém řízení a Qaulity assurance daného projektu

Zpracování Cost Benefit Analýz

Pomůžeme vám převést nefinační benefity vašich projektů do finančního vyjádření a zohlednit společenský prospěch zamýšlené realizace. 

Kdo nám důvěřuje?

/